top of page

Waarvoor kunt u terecht bij Logopedie Sophie?

Op deze pagina kunt u informatie vinden over alle gebieden waarop Logopedie Sophie u of uw kind kan ondersteunen in de vorm van onderzoek, advies en behandelingen. De gebieden omvatten momenteel: taal, spraak, stem, oromyofunctionele therapie (OMFT), auditieve voorwaarden, sensorische informatieverwerking (SI) en dyslexie.

Op de pagina Cliëntinformatie vindt u informatie over hoe een dergelijk traject verloopt en wat de zorgverzekering hierbij voor u kan betekenen.

Taal

TAAL

​Kinderen met problemen in de taalontwikkeling hebben moeite met de taal. Het betekent dat de taal achterblijft ten opzichte van de leeftijdsgenootjes. Het kan zijn dat het kind nog niet spreekt of minder spreekt. De zinnen die het kind maakt kunnen onvolledig of ‘krom’ zijn en het kind kan moeite hebben met het verwoorden van hetgeen wat hij of zij wil vertellen. Daarnaast kan het zo zijn dat het kind de taal niet of onvoldoende begrijpt. Dit kan grote gevolgen hebben wanneer de problemen niet worden onderkend. Wanneer je de taal niet voldoende beheerst en/of begrijpt, kunnen er mistverstanden ontstaan in de communicatie en kunnen er frustraties ontstaan. Dit kan leiden tot agressief of juist teruggetrokken gedrag. Daarnaast kunnen taalproblemen ook gevolgen hebben voor het lezen en schrijven en/of de oorzaak zijn van leerproblemen of leerachterstanden. Ook kan het zijn dat een kind problemen heeft met de taalontwikkeling omdat het kind meertalig is en dus meerdere talen tegelijk leert.

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

De logopedist onderzoekt de taal van het kind door middel van testen en observaties. Soms is het nodig om verder onderzoek te laten doen door de KNO-arts. Ook kan het zijn dat het kind wordt doorverwezen naar een audiologisch centrum voor multidisciplinair onderzoek. In de behandelingen wordt aandacht besteed aan de begeleiding van zowel het kind als de ouders. Er worden tips en adviezen gegeven aan de ouders over de wijze van stimuleren van de taalontwikkeling. Met het kind wordt er gewerkt aan de voorwaarden voor communicatie; imiteren, oogcontact maken en het nemen en geven van beurten. Ook wordt er gewerkt aan het trainen van het taalbegrip, de woordenschat, de zinsbouw en het verwoorden. Over het algemeen is een vertraagde taalontwikkeling goed te behandelen, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Bij Logopedie Sophie kunnen kinderen ook terecht voor de behandeling van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

SPRAAK

​Kinderen met een achterstand in de spraakontwikkeling hebben moeite met de uitspraak van klanken en woorden. Het betekent dat de spraak achterblijft ten opzichte van de leeftijdsgenootjes. In de ontwikkeling van de spraak mogen jonge kinderen veel fouten maken en woorden onvolledig uitspreken, maar wanneer het kind de uitspraakfouten langer blijft maken dan normaal, is de ontwikkeling vertraagd. Dit kan ervoor zorgen dat het kind niet (altijd) voldoende verstaanbaar is, waardoor hij of zij zich niet voldoende duidelijk kan maken. Een achterstand in de spraakontwikkeling gaat vaak samen met een achterstand in de taalontwikkeling, maar dit is niet altijd het geval. Soms heeft het andere oorzaken, zoals een verbale ontwikkelingsdyspraxie.

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

De logopedist onderzoekt de spraak van het kind door middel van testen en observaties. Zo kan de logopedist precies zien welke uitspraakfouten een kind maakt en of het kind deze gezien zijn of haar leeftijd nog mag maken. Soms is het nodig om verder onderzoek te laten doen door de KNO-arts. Ook kan het zijn dat het kind wordt doorverwezen naar een audiologisch centrum voor multidisciplinair onderzoek. In de behandelingen wordt aandacht besteed aan de begeleiding van zowel het kind als de ouders. Er worden tips en adviezen gegeven aan de ouders over de wijze van stimuleren van de spraakontwikkeling. Met het kind wordt er gewerkt aan het correct uitspreken van de klanken die hij of zij nog niet kan, maar ook worden er luisteroefeningen gedaan. Met de luisteroefeningen leert het kind verschillen tussen klanken en woorden te onderscheiden. Over het algemeen is een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. 

Spraak
Stem

STEM

Kinderen of volwassenen met problemen in de stem kunnen verschillende klachten hebben. Zo kunnen ze last hebben van een hese of schorre stem en/of keelpijn. Ook kan het zijn dat de stem wel helder klinkt, maar dat het moeite kost om de stem te gebruiken. Daarnaast kan het zijn dat het kind of de volwassenen (te) hard of juist (te) zacht spreekt. Er zijn veel verschillende oorzaken voor deze klachten; veelvuldige verkeer gebruiken van de stem, problemen met de ademhaling, veel kuchen of schrapen van de keel, veelvuldige roepen, schreeuwen of gekke stemmetjes opzetten, enzovoort. Problemen met de stem kunnen erg van invloed zijn op het dagelijkse leven. Het kan erg vermoeiend zijn en het kan voorkomen dat je niet meer alle activiteiten en/of werkzaamheden kan uitvoeren zoals je zou willen.

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

De logopedist onderzoekt de houding, adem en stem van de volwassene of het kind door middel van testen en observaties, Soms is het nodig om verder onderzoek te laten doen door de KNO-arts, In de behandeling wordt aandacht besteed aan het goed verzorgen van de stem en het juist gebruiken van de adem en de stem. Ook wordt er aandacht besteed aan een juiste houding. Daarnaast wordt samen met het kind en de ouders of met de volwassene gekeken welke factoren uit het dagelijkse leven van invloed zijn op de klachten en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan.

OROMYOFUNCTIONELE THERAPIE (OMFT)

Wanneer er sprake is van afwijkende mondgewoonten, kan het evenwicht tussen de spieren in en om de mond verstoord raken. Hierdoor kan de vorm van de mond en de stand van de tanden en kiezen veranderen. Er zijn verschillende soorten afwijkende mondgewoonten, zoals verkeerd slikken, duim- of vingerzuigen, slissen of door de mond ademen.

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

Aan de hand van oromyofunctionele therapie (OMFT) doet de logopedist verschillende observaties en testen naar de afwijkende mondgewoonten en het evenwicht en het functioneren van de spieren in en om de mond. Daarna wordt met de oefentherapie van OMFT gewerkt aan het herstellen van het verstoorde evenwicht in de spieren in en om de mond en het afleren van de afwijkende mondgewoonten. Soms wordt hierbij samengewerkt met een tandarts of orthodontist.

OMFT
Auditieve voorwaarden

AUDITIEVE VOORWAARDEN

Kinderen met problemen in de auditieve voorwaarden hebben moeite met de voorwaarden voor het lezen en spellen. Deze problemen komen meestal in groep 2 naar voren, omdat er dan aandacht besteed gaat worden aan deze voorwaarden. Het kind kan dan moeite hebben met het onderscheiden van woorden en klanken, rijmen, hakken en plakken en de klank-tekenkoppeling. Hierdoor is het lastiger voor het kind om te gaan starten met het leren lezen en spellen.

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

De logopedist onderzoekt met testen welke voorwaarden het kind al wel en nog niet of onvoldoende beheerst. In de behandeling wordt aandacht besteed aan het trainen van deze voorwaarden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ‘voorschot-behandeling’, waarbij de voorwaarden op een speelse manier worden geoefend. Hierdoor kunnen problemen in lezen en spellen verminderd of voorkomen worden. Wanneer er sprake is van dyslexie, kan dit niet voorkomen worden. Wel kan de uiting hiervan verkleind worden door al vroeg te starten met de begeleiding.

SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKING (SI)

De sensorische informatieverwerking speelt een hele belangrijke rol in de algehele ontwikkeling van kinderen. Hiermee kan de informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd worden opgenomen, geselecteerd en geïntegreerd. Dit is belangrijk om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Wanneer dit niet goed verloopt, kunnen er verschillende problemen ontstaan. Kinderen kunnen bijvoorbeeld door bepaalde prikkels heel erg heftig of juist niet of nauwelijks reageren. Op het gebied van de logopedie kunnen deze problemen zich uiten in problemen met de spraak en taal, zoals fouten in de uitspraak en/of zinsbouw, onduidelijk spreken, enz. Ook kunnen er problemen zijn met eten, zoals veel knoeien, niet goed kauwen, slordig eten. Daarnaast kan er sprake zijn van veel kauwen of bijten op kleding of voorwerpen, enzovoort.

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

De logopedist brengt door middel van onderzoek en observatie in kaart welke problemen er zijn in de sensorische informatieverwerking en op welke manier en hoe vaak deze voorkomen. In de behandeling worden logopedische oefeningen en oefeningen voor de sensorische informatieverwerking gecombineerd. Hierbij wordt er op een speelse manier met veel verschillende materialen gewerkt, waarbij er steeds op verschillende manieren aanspraak wordt gedaan op de zintuigen. Ook worden er tips en adviezen gegeven aan ouders voor in de thuissituatie. Er wordt vaak samengewerkt met een kinderfysiotherapeut.

SI
Dyslexie

DYSLEXIE

Kinderen met dyslexie hebben problemen met het verklanken van letters en het samenvoegen van letters tot woorden. Hierdoor kunnen ze heel veel problemen heb en bij het lezen en/of spellen. Het kan zijn dat een kind heel traag leest of juist heel radend (snel met veel fouten). Ook kan het zijn dat een kind veel schrijffouten maakt. Het kan zijn dat het kind problemen heeft met beide aspecten, maar het kan ook zo zijn dat de problemen zich maar in één van de aspecten voordoen. Dyslexie is iets wat niet over gaat en wat je je hele leven bij je draagt.

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

Een logopedist kan de diagnose dyslexie niet stellen. Dit doet een orthopedagoog of psycholoog. De logopedist geeft alleen begeleiding nadat de diagnose is gesteld. Tijdens de dyslexiebegeleiding wordt duidelijk gemaakt wat dyslexie is en er worden tips en adviezen gegeven om ermee om te leren gaan. Ook wordt er gewerkt met verschillende hulpmiddelen die kunnen ondersteuning kunnen bieden in de lees- en spellingvaardigheden.

Let op: er gelden aanvullende regels wat betreft de vergoeding van dyslexie behandelingen. Bekijk wat dit voor u betekent op de pagina Cliëntinformatie.

bottom of page